”Det finns ett bättre sätt att göra det på - hitta det!” (Thomas Edison). Låt oss anta att citatet berör mjukvarusystem till stöd för verksamhet och affärer. Idag söker allt fler företag svaret i licensbaserade standardsystem, att ersätta egenutvecklade, skräddarsydda lösningar. Huruvida de finner svaret är emellertid en fråga om anpassning.

Investera i ett standardsystem, eller utveckla eget? Frågan har stötts, blötts och (hett) debatterats väl över ett decennium, och det finns inget självklart svar som kan appliceras på alla typer av verksamheter och processflöden. Trenden är dock tydlig: Idag avvecklas egenutvecklade system och applikationer i allt raskare takt, för att ersättas av vedertagen standard från nischade systemleverantörer.

Tidens tand, tidens tempo

Allteftersom digitaliseringen kopplar ett allt hårdare grepp om affären så ökar kraven på tempo, anpassningsförmåga och flexibilitet i nyttjandet av IT och webb. Många företag vittnar om att de allt snabbare växer ur sina egenutvecklade (ofta monolitiska) lösningar, och att resurser inte finns för att i tillräckligt snabb takt ta fram modern, affärskritisk funktionalitet.

Vanliga skäl att övergå till licensbaserade standardsystem

 • Mer flexibelt och framtidsäkert avseende skalbarhet och teknik. En modulär lösningsstruktur innebär enklare anpassning när förutsättningarna i verksamheten förändras
 • Tryggheten i kontinuerliga uppgraderingar/funktionalitetstillägg inom licensavtal
 • Snabbare implementering, kortare startsträcka för användare
 • Säkrare investeringsbedömningar, lägre Total Cost of Ownership (förvärv, support, underhåll, utbildning, utveckling, test, m.m.)
 • Kunskap om lösning ej begränsad till organisationens utvecklarteam och/eller utvecklingspartner; mindre personberoende, underlättar personalrörlighet, tillväxt, bolagsuppköp
 • Lättare att fastställa organisationsövergripande processtandarder och samordna verksamhets olika enheter

Plug and play? Nay.

Ibland hamnar begreppet standardsystem i olycklig dager, och beslutsfattare uttrycker besvikelse över ”oförutsett och resurskrävande merarbete” i samband med etablering. Problemet är oftast förväntningar på en regelrätt standardetablering, och en underskattning av anpassningsbehovet.

Anpassning i dubbel bemärkelse

För att ett standardiserat system ska kunna komma till sin rätt i en unik verksamhet så krävs alltid någon form av anpassning, större eller mindre, och ofta i dubbel bemärkelse:

Anpassning av systemet i form av konfiguration, datastrukturering, integration med övrigt systemstöd, och ibland även utvecklingsarbete för att uppnå verksamhetsspecifik funktionalitet. Anpassning av processer för att optimera nyttan av systemet, samt (i förekommande fall) för att undvika sådan teknisk överanpassning som påtagligt reducerar fördelarna med standardisering och riskerar att orsaka problem i framtida underhåll och versionsbyten.

Vid en satsning på standardsystem ställs företag och implementationspartner således tillsammans inför uppgiften att etablera harmoni mellan processflöden och ett verktyg som i grunden är framtaget att ”passa alla”. För processer som är likartade mellan företag/branscher är harmoniseringen ofta mer rättfram, medan processer av mer verksamhetsspecifik och konkurrenskritisk natur kräver att man finner en kostnadseffektiv balans mellan krav på systemmodifikation och möjligheten att anpassa processer till det som systemet erbjuder ”out of the box”.

Implementera en formidabel fullträff

Val av lösnings-/implementationspartner visar sig ofta avgörande för hur väl, hur enkelt, och hur snabbt standardsystem och verksamhet låter sig harmoniseras.

Hos Kodexe finner ni utvecklare med djup systemexpertis och projektledare med en holistisk syn på teknik, användare och affärsmål. Tillsammans formar vi ett rutinerat gäng med en positiv övertygelse att övergång till standardsystem är ”vägen att gå” för en framgångsrik digital transformation.

Vi ser till att ni får full inblick i alla aspekter av er systeminvestering, och vi erbjuder oss alltid att engagera oss så mycket, så djupt och så länge som krävs för att systemet ska bli fullt ut implementerat i verksamheten. Vi är helt enkelt mer angelägna än de flesta att system nyttjas fullt ut, och att alla som berörs kommer att betrakta investeringen som en formidabel fullträff.

Vi hjälper er gärna att…

 • Sätta nuvarande och framtida behov i relation till olika leverantörers produkter
 • Utföra en noggrann bedömning av förstahandsvalet, utifrån tekniskt- och nyttjandeperspektiv
 • Tillsammans med styrgrupp granska aktuella verksamhetsprocesser och ge råd kring hur användningsgrad och behållning kan maximeras
 • Estimera behov av tekniska anpassningar, och evt. större ändringar och tillägg
 • Implementera, integrera och löpande optimera systemet
 • Utbilda användare, utarbeta verksamhetsspecifika användarmanualer

Hög standard

Ett standardsystem etablerat av Kodexe ska helt enkelt i allt utom priset kunna likställas med en fabriksmåttsydd kavaj från Armani: Den sitter perfekt, innehåller inga onödiga sömmar eller fållar, håller (stilen) i längden, och låter sig – tack vare högsta kvalité i material och konstruktion – tas in och ställas ut efter behov.

Vi arbetar framförallt med produkter från MicrosoftSitecore, Episerver, inRiverDigiZuite, ImageVault och Apsis

Trygg förvaltning

Den initiala implementeringen är bara början på en spännande resa. Vi månar starkt om att de system vi etablerar kontinuerligt fortsätter att prestera på topp och helt i linje med processer och affärsmål. Vi tar gärna ansvar för långsiktig verksamhetsnära systemförvaltning och vidareutbildning, så att ni tryggt kan fortsätta växa med er lösning oavsett varthän marknadsvindarna blåser.

Ingenting är omöjligt, men…

Det finns tillfällen då grundfunktionaliteten hos mest lämpade standardsystem visar sig stå alltför långt ifrån kundens komplexa affärsverklighet. Ibland kan det finnas uppenbara fördelar att ha direktkontroll över systemets utveckling, och att äga källkoden. I sådana lägen kan vi utveckla ett för er anpassat system, med – om så önskas – ett helhetsåtagande vad gäller vidareutveckling, underhåll och support.