Som de entreprenörssjälar vi är så smärtar det var gång vi tvingas se intelligent digital innovation med god framgångspotential fastna och för alltid bli kvar på idéstadiet. Under parollen Kodexe Venture vill vi bidra till att säkerställa att fler goda idéer konkretiseras i fullbordade och uppskalningsbara lösningar.

Titt som tätt stöter vi på andra digitala entreprenörssjälar. Drivna och resultatfokuserade, med insikt i vad som saknas och en idé om hur tomrummet kan fyllas. Som ser alternativa lösningar på nya och gamla problem. De som med hjälp av IT vill förbättra förutsättningar, förändra konkurrensvillkor, och bidra till positiv teknisk utveckling inom sitt yrkesområde eller intressefält. 

Vi vet att goda idéer och lösningsuppslag spirar bakom pannbenen på människor på allehanda poster, inom olika avdelningar, längst alla tänkbara branscher och verksamheter. I många fall är samma idéer redo att ta steget mot att realiseras, om det inte vore för behovet av investerande partners.

En himmelsk matchning

På liknande sätt möter vi regelbundet de potentiella investerarna. De nyfikna, med viljan och möjligheten att backa upp en riktigt bra idé med hjälp av egna affärskunskaper och styrelseerfarenheter, och med exempelvis utvecklings- och uppstartskapital, med juridisk rådgivning, och/eller med ytor för marknadsföring och försäljning. De som i många fall har det bredare kontaktnätet som entreprenören kanske saknar.

De som aktivt vill engagera sig i (och kanske samtidigt sätta sitt namn på) en potentiellt banbrytande lösning. Som vill ta chansen att göra positiv skillnad och en god affärsinvestering på en och samma gång.

Tillförsikt till trots: Ibland saknar investeraren den djupare kännedom som krävs för att tryggt avgöra huruvida ett digitalt projekt är tillräckligt genomarbetat, och/eller om eventuella tids- och kostnadsestimat är realistiska. Inför avtal och uppstart vill man dessutom ofta ha ytterligare objektiv input samt garantier rörande exempelvis teknisk genomförbarhet och marknadspotential.

Här kommer Kodexe in i bilden.

En garanterat god investering

Inom ramen för Kodexe Venture erbjuder vi oss att hjälpa till att etablera initial kontakt mellan entreprenör och potentiella samarbetspartners, samt att bidra med en helt konfidentiell plattform för en initial diskussion kring projektets genomförbarhet och potential. 

I ett andra steg ansvarar Kodexe för en teknisk och/eller internetstrategisk kvalitetsutredning av den tilltänkta lösningen, och i förekommande fall även för en prototypetablering. Det primära målet är skapa ett komplett och väl underbyggt underlag för båda parter att överväga innan avtal ingås och projektet initieras. Är projektet realiserbart med eventuellt tilltänkta tekniker och resurser? Finns där alternativa, mer kostnadseffektiva förfaranden? Finns det några uppenbara eller potentiella problem, exempelvis relaterat till teknik, handhavande, test eller integration, och hur kan de undvikas?

Då Kodexe tillför all nödvändig beställarkompetens kan potentiella investerare ta ett tryggare och mer välgrundat beslut kring en eventuell satsning. Entreprenören gynnas av ett kompletterande perspektiv vad gäller såväl praktiska som affärsstrategiska aspekter – inte minst kring vad som krävs för att snabbt och flexibelt kunna skala upp när succén är ett faktum.

Idé blir verklighet

När projektet definierats och investerarnas tummar pekar mot himlen erbjuder sig Kodexe att detaljerat utreda alla tekniska förutsättningar, utföra komplett riskanalys, arbeta fram tids- och kostnadsestimat samt upprätta aktivitets- och resursplanering för projektet i sin helhet. Allt att färdigställas och presenteras innan fortsatt fördjupad diskussion mellan entreprenör och investerande partners; ett steg som även kan innefatta praktisk affärsrådgivning och formulering av nödvändiga avtal (exempelvis samarbets- och finansieringsavtal; delägar- och aktieägaravtal).

Med affärsöverenskommelser, budget och plan för fortsatt samarbete på plats kan så etablering av den aktuella produkten eller tjänsten ta fart. Kodexes roll fortskrider här som tekniskt projektledare och huvudsaklig verkställare, längst hela kedjan från konstruktion till optimering och löpande förädling. Vi ansvar för en transparent produktionsfas och proaktiv dialog alla parter emellan, för att ytterligare minimera risken att projektet drabbas av förseningar och oförutsedda utgifter.

Parallellt med den tekniska etableringen formas organisationen kring den färdiga lösningen, vilket – helt beroende av typ av produkt eller tjänst – kan inbegripa marknad- och säljorganisation, administratörer, kundsupport, (intern) IT-support, med mera. Självklart tillgodoser Kodexe den utbildning som krävs för att hela laguppställningen ska vara redo inför lansering.

Dags att förverkliga (egna eller andras) idéer?

Är ni nyfikna på att veta mer om Kodexe Venture? Kontakta oss idag! Vi berättar gärna mer detaljerat om hur processen kan se ut beroende på typ av projekt, vilka affärsrådgivnings- och investeringsbehov som kan föreligga, hur organisationen kring den färdiga lösningen kan struktureras, med (mycket) mera.

Oavsett innovation, målgrupp och användningsområde, så ligger nyckeln till långsiktig framgång i kontinuerlig resultatmätning, löpande optimering och ett strategiskt adderande av ny funktionalitet. Hos Kodexe sätter vi det konkreta resultatet i centrum, varför vi månar om att implementera verktyg och kunskap för löpande datainsamling och utvärdering. Vi stor vikt vid flexibilitet i teknik och konstruktion, så att lösningar smidigt kan anpassas allteftersom nya möjligheter och ytterligare behov uppstår.