Systemutveckling innebär så oerhört mycket mer än enkom kod och programmeringsspråk. Det handlar om strategi och långsiktighet, en vilja att hjälpa, och ambitionen att finna den absolut smidigaste lösningen. Det handlar också om förmågan att se och utnyttja samband och strukturer, och att notera signifikans och konsekvens av det lilla i det (ibland oerhört) stora.

Systemutveckling är vår kärna, passion och huvudsakliga aktivitet från det att kontorslampan tänds tills det att den släcks igen. Vårt erbjudande inom nämnda gebit är nära nog obegränsat, och inkluderar (bland annat) arkitektur, design och utveckling av mjukvarusystem och databaser, webb- och applikationsutveckling, och utveckling av alla tänkbara integrations- och connectorslösningar. Vi är specialiserade inom Microsofts ramverk och tekniker, och är stolta MCPs (Microsoft Certified Partner).

Utveckling från grunden. Eller från en annan nivå.

Många väljer idag att synonymisera systemutveckling med ’från grunden och upp’-utveckling av ett för kunden helt anpassat system. Vi väljer dock att anamma en bredare definition, att även inkludera olika former av vidareutveckling av befintliga system samt utveckling av olika integrationslösningar att verka mellan desamma.

Systemutveckling hos Kodexe innefattar

  • IT-projektledning
  • Fullskalig mjukvaruutveckling – arkitektur, design, utveckling, integration
  • Mellanvaruutveckling
  • Utveckling av applikationer – webb och mobilt
  • Integrationsutveckling - integrationsplattformar
  • Webbutveckling – back-end & UX
  • Databasutveckling – arkitektur, utveckling, prestandaoptimering, underhåll
  • Objektorientering
  • Utveckling av connectorer

 Idag sker mycket av vår utveckling i samband med anpassning av standardsystem, med andra ord den anpassning och vidareutveckling som behövs för att en standardiserad mjukvara på bästa sätt ska stötta en unik verksamhet. Detta helt enkelt då allt fler företag idag väljer att bygga upp sin IT-infrastruktur kring etablerade standardprodukter med en modern och (för affären) bevisligen verkningsfull grundfunktionalitet.

”Best-of-Need”

Hos Kodexe ser vi generellt positivt på ökad övergång till standardsystem. Detta då regelbundna uppdateringar och systemspecifik support som del i ”paketet” för många är det enda sättet att i tillräckligt högt tempo hinna anskaffa efterfrågad funktionalitet.

Med det sagt, så låter vi alltid våra kunders behov styra våra rekommendationer: Ibland kan ett egenutvecklat (= ett från grunden kundanpassat) system visa sig vara mer fördelaktigt. Detta till exempel om de processer som ska stöttas inte är av en mer ’allmän natur’, utan istället utgör en tydlig konkurrensfördel som skulle riskera att reduceras vid introduktionen av en standardprodukt. I dylika lägen kan det vara väl värt att överväga introducerandet av en egenutvecklad, processoptimerad lösning, att istället mer tydligt förstärka samma konkurrensfördel. Under sådana förutsättningar finns betydligt större möjligheter att anamma ”Best-of-Breed” (för ändamålet bästa möjliga alternativ) i val av teknik och förfarande.

I valet mellan standardsystem och egenutvecklat bör man även se till nyttjandegrad vs utvecklings- och/eller licenskostnad. Om med säkerhet bara en mindre del av standardsystemets ”out-of-the-box” funktionalitet kommer att nyttjas, så kan en egenutvecklad lösning tydligt löna sig (även om den initiala insatsen kan bli något högre). Detta speciellt om samma standardsystem därtill skulle behöva modifieras för att fungera enligt önskemål.

Kodexe vilar på en lång tradition av att bygga från grunden kundanpassat, och vi tar gärna ansvar för hela kedjan från förstudie till driftsättning. Självklart erbjuder vi ett helhetsåtagande inklusive bland annat integrationsarbete och vidareutveckling, samt löpande underhåll och support.

Enterprise Class IT

För Kodexe är det självklart att utformningen av ett IT-stöd ska utgå från aktuella och framtida affärsmål. Det är också självklart att system ska konstrueras och etableras med verksamhetsövergripande lönsamhet i åtanke: vi tror att de flesta kan skriva under på att kraven på att leverera högre verkningsgrad och större affärsvärde med allt mindre resurser har ökat, och fortsätter att öka.

I våra utvecklingsprojekt låter vi alltid Enterprise Class IT agera ledstjärna, i bemärkelsen att en systemlösning ska etableras med både vertikal och horisontell skalbarhet i åtanke. Vi tillämpar således alltid den mest flexibla och robusta teknik som står till buds, lägger största vikt vid kompatibilitet med befintlig digital teknik, och säkerställer möjligheten att skala upp längst en större organisation där behoven kan skilja sig avsevärt mellan exempelvis avdelningar och regioner.

Att ta fram en lösning ämnad för verksamhetsbred tillämpning – oavsett om utgångspunkten är egenutveckling eller standardprodukt – ställer höga krav på förmågan att betrakta teknik, funktion, integration, de enskilda behoven och det samlade affärsvärdet ur ett helhets- och framtidsperspektiv. Hos Kodexe finner ni en omfattande kännedom och en djupgående rutin kring detsamma.

Välkomna

Vi är stolta över att genom åren ansvarat för mången lösningsarkitektur och kodslinga som fört beställaren till en trygg och långsiktigt stabil position i digital framkant, och vi är inte blyga för att exemplifiera. Välkomna att kontakta oss för att höra mer om tidigare uppdrag, och hur vi kan hjälpa just er att bygga storskaligt och/eller från grunden.